سفارش موکاپ زبرا (A 2059)

لطفا محل زنجیر را مشخص کنید.
لطفا نوع پایه نصب را مشخص کنید.
سانتی متر
لطفا عرض پرده را مشخص کنید.
سانتی متر
لطفا ارتفاع پرده را مشخص کنید.
عکس موکاپ

کد :

A 2059

طراح :

مجموعه شیدبان

قیمت :

0 تومانــ